แบบฟอร์มสมัครงาน

รูปควรมีขนาด 150 x 215 pixels
กรุณาตรวจสอบรูป ขนาดไม่เกิน 1 MB รองรับไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif
กรุณาเลือกตำแหน่งที่จะสมัคร
กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ (เฉพาะตัวเลข)
กรุณาระบุวันที่เริ่มงานได้
กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกชื่อภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกนามสกุลภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกชื่อเล่น
กรุณากรอก หรือตรวจเลขบัตรประชาชน
กรุณากรอก หรือตรวจสอบอีเมล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
เลือกไฟล์แนบ
เลือกไฟล์แนบ
เลือกไฟล์แนบ
เลือกไฟล์แนบ
กรุณาแนบไฟล์ประวัติส่วนตัวของท่านด้วย
ตามประกาศ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะลบข้อมูลออกจากระบบ โดยไม่มีการนำไปเปิดเผยโดยเด็ดขาด